InFact News

InFact News er fellesbetegnelsen for InFacts aktiviteter rettet mot presse og media. Fellesnevneren for disse undersøkelsene er at det søkes å gi et øyeblikksbilde av befolkningens holdning til dagsaktuelle saker – og gjerne til saker i utvikling. Vår reaksjonstid for undersøkelser er fra 0- 5 virkedager fra oppdrag er mottatt til resultatet foreligger i tabellform på oppdragsgivers e-post. I de fleste tilfeller får oppdragsgiver resultater samme kveld eller dagen etter at undersøkelsen gjennomføres.

Dette er mulig fordi InFact benytter et egenutviklet telefonbasert datainnsamlingssystem der respondentene svarer på en ferdig innspilt undersøkelse med tastene på sin telefon. Systemet har vært i kommersielt bruk siden 2001, og en lang rekke direkte sammenliknbare undersøkelser viser at systemet avgir nøyaktig samme resultater som tradisjonelle telefonintervju.

InFact er ett av kun to institutter som gjennomfører valgdagsmålinger i Norge, og i 2007 gjennomførte InFact også ExitPoll for Danmarks største avis i forbindelse med deres folketingsvalg.

Disse målingene viser at InFact treffer nøyaktig like godt som de øvrige.

Vi er naturligvis underlagt de samme feilmarginer og andre statistiske feilforhold som de øvrige institutter.

Gjennomføringen av 500-1000 komplette intervjuer – normalt en enormt stor og kostbar oppgave – gjennomfører vi på mindre enn en time. Prosessen i etterkant, med vekting av resultater og tabelloppsett, er også i størst mulig utstrekning systematisert, og dermed tidseffektivt.

Disse forholdene gjør at InFact News kan tilby fullverdige og statistisk valide meningsmålinger med en tid- og priseffektivitet som er helt ukjent for denne bransjen.

InFact News har et eget program for måling av dagsaktuelle problemstillinger. Slike saker er de vi ser på førstesidene av avisene hver dag. Det er konstruert med henblikk på medienes dynamiske arbeidsform, og utnytter til fulle InFacts egenskaper som tidseffektiv utfører. Da sakene som måles normalt ligger langt fremme i dagens nyhetsbilde, ser vi at befolkningens engasjement for å vise sin holdning til disse sakene er stor. Det skal være et skarpt skille mellom InFact News og tradisjonelle BBHH meningsmålinger (bleier, bind, hud og hår) som ikke InFact befatter seg med overhode. Som resultat av mange års konsekvent fokusering på disse verdiene, har respondentene nå fått et annet forhold til InFact enn til øvrige institutter. Kjennetegnene er som følger

•InFact News handler alltid om dagsaktuelle saker av allmenn interesse

•Hele intervjuet tar normalt mindre enn 3 minutter

•Det er ingen intervjuer som maser – passer det ikke legger man bare på

•Man kan lese resultatet i morgendagens aviser

Kontakt InFact