InFact tilbyr et bredt spekter av markedsanalysetjenester med hovedvekt på telefonibaserte meningsmålinger. Mot smalere segmenter tilbyr vi web baserte undersøkelser og personlige intervjuer gjennom underleverandører. Markedsanalysen favner imidlertid bredere enn datainnsamling, og InFact har omfattende erfaring med, og kunnskap om prosessene rundt markedsanalysen som leder frem til konklusjoner som kan benyttes som styringsverktøy for offentlige og private virksomheter. Vi er mest synlige i forbindelse med våre populasjonsundersøkelser der vi måler holdninger til dagsaktuelle politiske problemstillinger. Vi bistår også aktører som behøver solide resultater meget hurtig, og kan levere komplette, representative meningsmålinger på noen få timer.Vår målsetning er at våre kunder og oppdragsgivere kun behøver og forholde seg til ett kontaktpunkt – InFact – for alle elementer som inngår i markedsanalysen. I de tilfeller vi trenger datainnsamlingskanaler utover vår egenutviklede automatiske telefoni teknologi, hviler vi på samarbeidsavtaler med andre aktører som spesialiserer seg på sine egne datainnsamlingsmetoder, og sikrer våre kunder de mest fordelaktige betingelser i bransjen. InFact tar således et helhetsansvar for hele markedsanalyseprosessen, og påser at alle oppdrag gjennomføres etter de strengeste bransjestandarder, også i de tilfeller vi benytter en av våre samarbeidspartnere. I mange tilfeller utarbeider vi rapporter som trekker konklusjoner basert på funnene fra undersøkelsene, og vi presenterer også gjerne disse i egnede fora eller i media. For InFact er hver kunde og hvert oppdrag unikt, og vi løser oppgavene med entusiasme og faglig funderte metoder. InFact er bransjeledende innenfor vårt segment – automatiserte telefonintervjuer – og foretar en kontinuerlig forskning på, og tilpasning av metoden for å sikre våre oppdragsgivere resultater av høyeste mulige kvalitet. Som våre valgdagsmålinger viser er vår presisjon blant de aller beste i bransjen, også internasjonalt.

 
 • Dedicated to standards

  Profesjonell standard


  Som ESOMAR medlem har InFact forpliktet seg til og overholde de strengeste Europeiske bransjestandarder. InFact er også medlem av NMF, som er den norske markedsanalysebransjens forening. NMF´s medlemmer forplikter seg til å overholde NMF sine etiske regler og retningslinjer.
 • Roadmap of a good result

  InFacts 7 enkle regler om tolking og kjøp av markedsanalyse tjenester:


  1. Definer populasjonen
  2. Utslag innenfor feilmarginen er ikke utslag
  3. Feilmarginen varierer med størrelsen på utvalget
  4. Instituttene tar feil i 5 av 100 tilfeller
  5. Vær kritisk til spørsmålsformuleringen
  6. Lag faktaboks
  7. Plag markedsanalytikerne

 • Unknown or unwanted call?

  Har du blitt oppringt av InFact?


  Har du nylig fått en telefon i fra InFact, så er det i forbindelse med en meningsmåling som InFact gjennomfører i disse dager. InFact gjennomfører ukentlige meningsmålinger blant det Norske folk om dagsaktuelle og relevante samfunnsaktuelle saker. Det er helt tilfeldig at vi ringte deg, da ditt telefonnummer er trukket ut fra hele basen over Norske telefonnummer. InFact ringer fra 21 50 40 60.
  Les mer …

Om InFact


InFact er en betydelig aktør i norsk markeds- og samfunnsanalyse. Siden 2001 vi tilbyr raske, presise og rimelige markedsanalysetjenester innenfor et vidt spekter av bransjer og samfunnsaktører, med hovedvekt på presse/media, politiske partier og -miljøer, pr- og informasjonsbransjen og private og offentlige organisasjoner og virksomheter. InFact tilstreber å holde de høyeste faglige standarder i alle faser av vår virksomhet. Selskapet driver aktiv og helhetlig metodeforskning etter anerkjente akademiske prinsipper. Vårt hovedformål er å bistå norske og internasjonale bedrifter og organisasjoner med å trekke riktige markedsmessige beslutninger basert på grundige samfunnsanalyser, markedsanalyser, trendanalyser og kundeinnsikt. For å kunne levere tjenester av høy kvalitet både når det gjelder datagrunnlag og rådgivning har vi knyttet til oss noen av markedets beste konsulenter og prosjektledere. Vi legger vekt på at ansatte i InFact har omfattende erfaring. InFact kjennetegnes av høy tilgjengelighet og stort personlig engasjement fra våre medarbeidere. Vi bistår våre oppdragsgivere i alle fasetter av markedsanalysen, og tar et helhetlig ansvar for hele markedsanalyseprosessen – fra hypotesedefinering til presentasjon og nyttiggjøring av resultater. Ofte deltar våre medarbeidere i oppdragsgiveres strategiske beslutningsfora der markedsanalysen inngår som ett element i en større helhet. Kontakt InFact InFact benytter et egenutviklet telefonbasert datainnsamlingssystem, der respondentene svarer på ferdig innspilte spørsmål med tastene på sin telefon. Gjennom mange tusen parallellintervjuer har vi dokumentert at det ikke er signifikante forskjeller mellom InFact metoden og tradisjonelle telefonintervju. Resultatene er altså helt like, uansett metode. Forskjellen ligger i gjennomføringsevne og –pris. InFact bruker ca en time på gjennomføringen av 1.000 komplette intervjuer, og kan avlegge rapport i tabellform samme kveld ved behov. Ønskes mer utfyllende analyse og rapportering (grafer, sammendrag og konklusjoner) behøver vi en dag eller to på det avhengig av omfang. InFact overholder til enhver tid de strengeste bransjestandarder for slike meningsmålinger. InFact er ett av kun tre institutter i Norge som gjennomfører valgdagsmålinger. Dette er målinger som stiller de høyeste krav til fagstandarder, metodikk og kapasitet. De fleste undersøkelser starter med oppdragsgivers hypoteser. Dere må gjerne komme med forslag til spørsmål, men InFact har uansett en normbase for utarbeidelse av spørreskjemaer vi forholder oss slavisk til. Vår faggruppe utarbeider alle skjemaer til undersøkelser. Litt avhengig av omfang og kompleksitet, rekker vi normalt å utarbeide slikt skjema i dialog med oppdragsgiver i løpet av en arbeidsdag. Ved behov klarer vi derfor komplette oppdrags gjennomføringer på en dag, men normalt har vi noe mer varsel, fra et par dager til en uke. Hos InFact ønsker vi å kunne gå enda lenger enn kunden forventer.

“Facts of life at the speed of light”

Teknologi


InFact baserer sin virksomhet i hovedsak på et eget utviklet og patentsøkt datainnsamlingssystem som tilsvarer tradisjonelle telefonbaserte intervjukorps. I korthet går det ut på at spørsmål og svaralternativer leses inn i et computersystem som ringer undersøkelsen ut til mange hundre respondenter samtidig. Respondentene svarer på spørsmålene med tastene på sin telefon. Dette har vist seg som en særlig effektiv og behagelig intervjumetode. Undersøkelser gjennomført av andre institutter enn InFact viser at 2/3 av alle som har forsøkt metoden, foretrekker denne fremfor alle andre kjente og aksepterte datainnsamlingsmetoder. Et intervju med InFact metoden bruker bare halve tiden til et tilsvarende tradisjonelt (eller gammeldags, som vi velger å kalle det) telefonintervju. Resten av tiden bruker den tradisjonelle intervjueren på passiar – utenomsnakk som i beste fall kaster bort respondentenes tid, og i verste fall påvirker svaravgivelsen. Med InFact er du sikret at alle respondenter mottar nøyaktig samme intervju. Den raske gjennomføringstiden gjør InFact spesielt egnet til dagsaktuelle avklaringer. For et standard, landsrepresentativt intervju bestående av 1.000 komplette intervjuer, bruker InFact en snau time på datainnsamlingen. I tillegg er metoden naturligvis svært rimelig sammenliknet med tradisjonelle telefonintervjuer der hundrevis av intervjuere med hver sin telefon og hver sin datamaskin manuelt puncher inn respondentenes svar. InFact hopper ganske enkelt over det fordyrende og til dels diskvalifiserende leddet intervjueren, og respondentene puncher svaret sitt selv. Automatiske eksporteringsrutiner til analyseverktøy sikrer en anonym og tidseffektiv behandling av de innsamlede data.

Metodikk


Markedsanalyse er et kraftfullt verktøy. Bak de enkle oppstillingene en undersøkelse kan presenteres som, ligger i virkeligheten et enormt datamateriale – gjerne flere tusen komplette intervjuer. For å kunne nyttiggjøre seg maksimalt av all denne dataen, er det avgjørende at undersøkelsen er utarbeidet og gjennomført slik at de viser et faktisk bilde av omgivelsene. Dette er InFacts kjernekompetanse. InFact benytter et egetutviklet patent søkt automatisk telefonisystem – «InFact-metoden» – som gjør at kostnaden ved en InFact undersøkelse vil ligge omtrent halvparten av kostnaden for en tradisjonell, telefonbasert undersøkelse. Dette er et system som i løpet av de siste 14 årene har blitt spesialtilpasset til meningsmålings bransjen. Dette gjør det nå mulig og kunne utføre meningsmålinger over hele verden, til lave priser og på meget kort tid. InFact hevder at siden alle respondenter får nøyaktig samme intervju – samme lydspor, faktisk, og at samtlige respondenter intervjues tilnærmet samtidig gjør nøyaktigheten større enn ved tradisjonelle telefonintervjuer. For å forsikre oss om at oppdragsgiverens forventninger ikke kryper inn i undersøkelsesstrukturen har InFact utarbeidet en normbase – et regelsett som skal sikre at resultatene er en korrekt refleksjon av universet. Dette regelsettet strekker seg helt fra definering av en hypotese, via oppsett og gjennomføring, til analyse og presentasjon av resultatene.

Hva vi tilbyr


InFact tilbyr et bredt spekter av markedsanalysetjenester med hovedvekt på telefonibaserte meningsmålinger. Mot smalere segmenter tilbyr vi web baserte undersøkelser og personlige intervjuer gjennom underleverandører. Markedsanalysen favner imidlertid bredere enn datainnsamling, og InFact har omfattende erfaring med, og kunnskap om prosessene rundt markedsanalysen som leder frem til konklusjoner som kan benyttes som styringsverktøy for offentlige og private virksomheter. Vi er mest synlige i forbindelse med våre populasjonsundersøkelser der vi måler holdninger til dagsaktuelle politiske problemstillinger. Vi bistår også aktører som behøver solide resultater meget hurtig, og kan levere komplette, representative meningsmålinger på noen få timer. Vår målsetning er at våre kunder og oppdragsgivere kun behøver og forholde seg til ett kontaktpunkt – InFact – for alle elementer som inngår i markedsanalysen. I de tilfeller vi trenger datainnsamlingskanaler utover vår egenutviklede automatiske telefoni teknologi, hviler vi på samarbeidsavtaler med andre aktører som spesialiserer seg på sine egne datainnsamlingsmetoder, og sikrer våre kunder de mest fordelaktige betingelser i bransjen. InFact tar således et helhetsansvar for hele markedsanalyseprosessen, og påser at alle oppdrag gjennomføres etter de strengeste bransjestandarder, også i de tilfeller vi benytter en av våre samarbeidspartnere. I mange tilfeller utarbeider vi rapporter som trekker konklusjoner basert på funnene fra undersøkelsene, og vi presenterer også gjerne disse i egnede fora eller i media. For InFact er hver kunde og hvert oppdrag unikt, og vi løser oppgavene med entusiasme og faglig funderte metoder. InFact er bransjeledende innenfor vårt segment – automatiserte telefonintervjuer – og foretar en kontinuerlig forskning på, og tilpasning av metoden for å sikre våre oppdragsgivere resultater av høyeste mulige kvalitet. Som våre valgdagsmålinger viser er vår presisjon blant de aller beste i bransjen, også internasjonalt.

Konsulent tjenester


InFact gir faglig bistand i alle fasetter av markedsanalyse. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan InFact kan hjelpe deg til bedre utnyttelse av markedsanalysen.

InFact Panelet


Å være medlem av panelet innebærer at du av og til vil bli bedt om å svare på undersøkelser via web eller e-post. Du kan selv velge hvor ofte du vil motta undersøkelser, og du kan når som helst endre dine opplysninger eller melde deg ut av panelet. InFact Panelet er et samarbeid mellom InFact og CINT. Vi følger norsk lov og bransjens retningslinjer for personvern. Trykk her for å lese hele vår personvernerklæring. Du blir premiert hver gang du fullfører en undersøkelse. Denne belønningen varierer etter undersøkelsens lengde og vanskelighetsgrad. Pengene betales ut via en elektronisk lommebok. Du kan velge å ta ut pengene i et SuperGavekort, utbetale det til en PayPal-konto eller donere din belønning til Amnesty International, Leger uten Grenser, Unicef eller World Wildlife Fund (WWF). Vi håper du synes dette virker interessant, og at du vil delta i vårt panel.

Kontaktinformasjon InFact


InFact AS Fjordvej 8 5800 Nyborg Danmark Orgnr: 983 067 999MVA
Tlf: 41929988
Mail: post@infact.no